Lisanne Havinga 18-06-20 COLLAB De BouwCampus

ass. Prof. Lisanne Havinga Msc. PhD aan TU Eindhoven stelt dat Corona veel heeft gevraagd van burgers en de overheid. Wat onmogelijk leek werd werkelijkheid.

Corona heeft veel gevraagd van burgers en van de overheid. Maar wat wij een paar maanden geleden nog onmogelijk hadden geacht is werkelijkheid geworden. De capaciteit van intensive care is meer dan verdubbeld, half Nederland werkt thuis, het hoger onderwijs vindt volledig online plaats, de overheid stelde tientallen miljarden beschikbaar om de arbeidsmarkt en ondernemingen niet in te laten storten, er vliegt amper nog een vliegtuig boven ons land, en het gedrag in de openbare ruimte en supermarkten is compleet aangepast aan de 1,5 meter samenleving. Deze extreme veranderingen van onze maatschappij zijn vanaf het begin landelijk gecoördineert, met een sterke regierol voor de overheid, die sterk leunde op de inzichten en kennis van de wetenschappers van het RIVM en andere kennisinstellingen. 
Vergelijken we onze acties tijdens deze onverwachte en directe crisis eens met klimaatverandering, dan wordt een groot contrast zichtbaar. Terwijl de laatste jaren meer en meer landen een staat van ‘climate emergency’ hebben uitgeroepen, er wereldwijd klimaatstakingen plaats vinden, en we de effecten van klimaatverandering zich overduidelijk manifesteren, is deze ‘crisis’ toch minder abrupt en direct. De uiteindelijk gevolgen van Klimaatverandering zullen vele malen groter zijn dan de gevolgen van de Corona crisis, maar doordat we ze al decennia lang aan zien komen, en de effecten langzaam accumuleren, lijkt de urgentie toch niet groot genoeg om écht vergaande maatregelen te nemen en veranderingen door te voeren. Zo vallen de investeringen die voor het Klimaatakkoord voor de komende tien jaar gedaan worden in het niet bij de huidige investeringen in de Corona-crisis. De lening om KLM/Air France 3-4 maanden overeind te houden is ongeveer gelijk aan het totale budget van het Klimaatakkoord: 3,2 miljard voor de komende 10 jaar. De wereld was in shock toen Europa aankondigde 1 triljoen uit te willen trekken gedurende de komende 10 jaar voor de Green Deal, terwijl tijdens de Corona crisis de Federal Reserve een triljoen per dag uittrok voor leningen aan de grote banken. In shock over deze discrepantie twitterde ik op 24 maart ‘In the past, the action needed to fight climate change has been compared to fighting a war. In the future, we may compare it to fighting a pandemic. Our planet is sick, and we are the virus. But we’re a slow virus, and that’s why immediate action seems to be hard to take’. Als we Klimaatverandering nu serieus gaan zien als de crisis die het is, dan vraagt dit naast grotere investeringen in klimaatbeleid ook om vergaande landelijke regie, die nu nog grotendeels ontbreekt. Deze landelijke regie zou tot stand moeten komen in vergaande samenwerking en afstemming met de wetenschap. Deze Bouwtalk richt zich op de noodzaak van landelijke regie en wat de wetenschap hierin kan bijdragen, en waarom deze combinatie essentieel is voor het slagen van de energietransitie. Daarbij ligt de focus op twee projecten die de afgelopen tijd ontwikkeld zijn in het kader van het Klimaatakkoord en in het kader van de oprichting van het nieuwe Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems. Het ene project gaat over de ontwikkeling van een ‘Rekenkern’ ten behoeve van de optimalisatie van verduurzamingsbeslissingen voor gebouwen, het andere project gaat over de noodzaak en potentie van systeemintegratie als essentieel onderdeel van het vormgeven van ons toekomstige CO2-neutrale energiesysteem.

Geest uit de Fles BOUWtalks met Michèle Blom – 25 juni – 17.00u

Drs. Michèle Blom; Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat

Michèle Blom

Tijdens deze BOUWtalks zal Michèle Blom uit de doeken doen hoe bij Rijkswaterstaat wordt doorgewerkt in Coronatijden.

Welke kansen ziet zij? En hoe verbindt zij die kansen met de transitie-opgaven die er liggen? Houdt RWS het ingezette verandertraject ‘op weg naar een vitale infrasector’ vol? Is zij koersvast? Dat alles en nog veel meer vragen, ook van jullie, tijdens de Geest uit de fles BOUWtalks.

Waar?

ZOOM is een videoconferentie applicatie waarmee online face-to-face kan worden gecommuniceerd. ZOOM is hier eenvoudig te downloaden en te installeren 

Aanmelden?

Aanmelden kan bij geestuitdefles@jongegeesten.nlVermeld dan de sessie van je keuze en dan ontvangt je onze ZOOM link. Door hier op te klikken kom je op het aangegeven tijdstip automatisch in de sessie. Hoe?Een Geest uit de fles duurt maximaal één uur.Je kunt als deelnemer 10 minuten voor de start inloggen.We starten exact op de aangegeven tijd ivm een opname van de spreker Na een korte introductie zal de spreker ongeveer een kwartier zijn of haar inzichten delen.

Dit wordt gevolgd door een geestenwisseling waarin de deelnemers de mogelijkheid hebben vragen aan de spreker te stellenNa 55 minuten is is de afsluiting

Carsten Beck (1968) 01-07-20

Carsten Beck (1968) is futurist and director of the Copenhagen Institute for Future Studies with a passion for and focus on making trends and scenarios.

“The greatest blind spot is found amongst those who don’t have a future perspective built into their thinking. But primarily focus on today. As human beings we need to be ambidextrous” – Carsten Beck magazine scenario

Carsten Beck (1968)

Carsten Beck (1968) is a futurist and has worked at CIFS since 1990. Carsten is one of Denmark’s most-used speakers and futurists, with a passion for and focus on making megatrends and scenarios concrete and useful for all types of organisations. Carsten has worked with a diverse selection of organisational types and industries, including retail trade, the financial sector, telco, medicinal, municipalities, ministries, international organisations, and NGOs. Carsten has worked with scenarios and megatrends for companies and organisations in 30+ countries.

Lindy Molenkamp (1970) 11-06-20

Lindy Molenkamp directeur beheer en uitvoering (B&U) provincie Noord-Holland en vervult diverse advies- en bestuursfuncties o.a. bij CROW, Platform WOW en is lid commissie Cloo.

Lindy Molenkamp vervult diverse advies- en bestuursfuncties, o.a. bij CROW en Platform WOW. Als lid van de commissie-Cloo bracht zij onlangs advies uit aan de gemeente Amsterdam over de staat en aanpak van civieltechnische constructies in de hoofdstad.

De directie Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (vaar-)wegen, bodem, groen, en openbaar vervoersnetwerken. Ook legt B&U nieuwe wegen en vaarwegen aan. B&U werkt voortdurend aan veilig verkeer en een bereikbare regio. Innovatie staat hierbij voorop.

Lindy heeft het over 2 big hairy situations: COVID-19 en de Vervangings en Renovatie opgave kunstwerken van de weg- en vaarwegbeheerders. Op dit proces en data niveau zijn er parallellen. Een inkijkje.

Sophie Howe (1977) 07-07-20

Sophie Howe is world’s only Future Generations Commisioner in the world and currently a member of the Wales Committee of the Equality and Human Rights Commission

Sophie Howe – The Future Generations Commissioner for Wales is photographed at the Hay Festival in Hay-on-Wye in Brecknockshire, South Wales.

Sophie is currently a member of the Wales Committee of the Equality and Human Rights Commission. Her role as Future Generations Commissioner is to act as a guardian for the interests of Future Generations in Wales, and to support the public bodies listed in the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 to work towards achieving the well-being goals. Due to COVID-19 she has recently a press statement (read the full statement).

She states that this is a ‘once in a generation, opportunity to remedy past failures and we need bold, collaborative, inclusive thinking and political courage and investment that will both address the short term recovery and longer term challenges such as climate change and nature loss,as well as positioning Wales to respond to the news ways of living and working in ways which tackle inequality. Within these parameters and in seeking to meet the broad aspirations within the Well-being of Future Generations Act the Government’s forthcoming Supplementary Budget and any future budgets should invest in the following areas:

  1. Develop an economic stimulus package that leads to job creation and supports the decarbonisation of homes, through building new low carbon affordable housing and investing in a national programme to improve the energy efficiency of existing homes.
  2. Invest in better ways to connect and move people through improving digital connectivity, active travel and public transport.
  3. Invest in skills and training to support the transition to a better future, creating new greener jobs.
  4. Invest in nature and prioritise funding and support for large-scale habitat and wildlife restoration, creation and connectivity throughout Wales –including for natural flood defences, to implement the new national forest, and to ensure land use management and agriculture supports secure local food chains and distribution. 
  5. Invest in the industries and technologies of the future, and support for businesses that will help Wales to lead the low carbon revolution and lock wealth and jobs into local areas with investment in the foundational economy.

Prior to this role, Sophie was the first Deputy Police and Crime Commissioner for South Wales. In this role, she led programmes to tackle violent crime and violence against women and girls, focusing on early intervention and partnership working. She reformed programmes on substance misuse and offender management and negotiated the first shared work programme between Public Health Wales and South Wales Police.

IN DUTCH

Sophie Howe is de enige Commissaris Toekomstige Generaties in de wereld.

Sophie haar rol is om op te treden als behoeder van de belangen van toekomstige generaties in Wales om de openbare lichamen die zijn opgenomen in de Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 te ondersteunen bij het bereiken van de welzijnsdoelstellingen. Voorafgaand aan deze rol was Sophie de eerste adjunct-politie- en misdaadcommissaris voor Zuid-Wales. In deze rol leidde ze programma’s om gewelddadige misdaad en geweld tegen vrouwen en meisjes aan te pakken, met de nadruk op vroegtijdige interventie en samenwerking. Ze hervormde de programma’s inzake drugsmisbruik en daderbeheer en onderhandelde over het eerste gedeelde werkprogramma tussen Public Health Wales en de politie van Zuid-Wales.Vijf belangrijke gebieden waarin onze regering zou moeten investeren als onderdeel van een COVID-herstelplan. 

Ze is momenteel lid van het Wales Committee of the Equality and Human Rights Commission.

Dit is een ‘once in a generation’ kans om de economie te resetten en te investeren in vaardigheden op het gebied van werkgelegenheid en het milieu voor toekomstige generaties. In een interessant artikel geeft ze kansen voor een succesvolle start na de coranacrisis.

1.

Ontwikkelen van een economisch stimuleringspakket dat leidt tot het scheppen van werkgelegenheid en het koolstofvrij maken van woningen ondersteunt door nieuwe koolstofarme betaalbare woningen te bouwen en te investeren in een nationaal programma om de energie-efficiëntie van bestaande woningen te verbeteren. 

2.

Investeer in betere manieren om mensen met elkaar te verbinden en te verplaatsen door het verbeteren van digitale connectiviteit, actief reizen en openbaar vervoer.

3. 

Investeer in vaardigheden en opleiding om de overgang naar een betere toekomst te ondersteunen en nieuwe groenere banen te creëren.

4.

Investeer in de natuur en geef prioriteit aan de financiering en ondersteuning van grootschalige habitat- en natuurherstel, -creatie en connectiviteit in heel Nederland , ook voor natuurlijke waterkeringen, de tenuitvoerlegging van het nieuwe nationale bos, en om te zorgen voor het beheer van landgebruik en de landbouw, die veilige lokale voedselketens en -distributie ondersteunen.

5. 

Investeer in de industrieën en technologieën van de toekomst, en steun voor bedrijven die Nederland zullen helpen om de koolstofarme revolutie te leiden en rijkdom en banen in lokale gebieden te vergrendelen met investeringen in de fundamentele economie.

Daarnaast moeten we er zorg voor dragen dat:

  • elke burger toegang heeft tot breedbandinfrastructuur
  • dat cultuur en kunst worden ondersteund als sleutelelementen bij de wederopbouw van stad, stad en gemeenschapscentra.
  • Dat bedrijven gerichte prikkels krijgen om betrokken te zijn bij de uitvoering van het nieuwe curriculum, om ondernemersvaardigheden in onze vaardigheden te injecteren en om de banden te leggen tussen het bedrijfsleven en scholen die industrieën van de toekomst vertegenwoordigen

Waar?

ZOOM is een videoconferentie applicatie waarmee online face-to-face kan worden gecommuniceerd. ZOOM is hier eenvoudig te downloaden en te installeren  

Aanmelden?

Aanmelden kan bij geestuitdefles@jongegeesten.nl Vermeld dan de sessie van je keuze en dan ontvangt je onze ZOOM link. Door hier op te klikken kom je op het aangegeven tijdstip automatisch in de sessie.   

Hoe?

Een Geest uit de fles duurt maximaal één uur.Je kunt als deelnemer 10 minuten voor de start inloggen.We starten exact op de aangegeven tijd ivm een opname van de spreker 

Na een korte introductie zal de spreker ongeveer een kwartier zijn of haar inzichten delen. 

Dit wordt gevolgd door een gedachtewisseling waarin de deelnemers de mogelijkheid hebben vragen aan de spreker te stellen